Obchodní podmínky

Audio, video, TV AUTO - MOTO Dům a zahrada Foto Hodinky - Drogerie Hračky Káva, kávovary, příprava kávy Malé domácí spotřebiče Počítače, notebooky Sport, krása, zdraví, zábava Velké spotřebiče Výprodej ULTRA nízké ceny

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě EUROKING.CZ (prodávající), jehož provozovatelem je společnost ANTALON, s. r. o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré obchodní vzatahy jsou upraveny příslušnými zákony platnými v ČR.  Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tato osoba je identifikována názvem společnosti nebo uvedením IČO v objednávce.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky  kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

5. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu euroking.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6. Informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zůstávají v platnosti po dobu jež jsou zobrazeny na webovém rozhraní. Na webu jsou též zobrazeny ceny za přepravu a náklady na balení.

7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

8. Jazyk objednávky, kupní smlouvy a ostatních dokumentů je český. Kupní smlouva je archivována v DB dodavatele po dobu nezbytně nutnou. Její dohledání je účtováno dle servisních a administrativních sazeb dodavatele.

9. Veškerá komunikace a dokumentace je v českém jazyce.

10. Pokud objednavatel nemá zboží k podnikatelským účelům či k dalšímu prodeji a přesto si uvede IČO a firemní údaje do objednávky a chce vystupovat jako spotřebitel, pak stačí uvést do poznámky "jsem spotřebitel" a bude k němu tak přistupováno. 

 III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v u objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce

3. Ceny uvedené na internetovém obchodu nemusí souhlasit s cenami na kamenných obchodech společnosti ANTALON, s. r. o.. Toto je dáno rozdílnými cenami dodavatelů pro jednotlivé pobočky a kurzovými rozdíly. Pokud chcete dodržet cenu internetového obchodu vytvořte objednávku přes internet a e-shop www.EuroKing.cz.

IV. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu euroking.cz a právním řádem platným v ČR.

2. "Reklamační řád" internetového obchodu euroking.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Pro příjem reklamací a odstoupení neslouží výdejny. Jsou to pouze nasmlouvané provozovny jiných podnikatelských subjektů a slouží pouze pro převzetí objednaného zboží.

POZOR, ZÁSILKY ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEPŘEBÍRÁME!

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Hradí-li se cena nebo její část pomocí úvěru nebo půjčky vztahují se práva na odstoupení i na smlouvu o úvěru či půjčce (platí i v přípradě poskytnutí úvěru 3. stranou). V takovém případě se poskytovateli úvěru nebo zápůjčky zapovídají uplatnit vůči spotřebiteli sankce

Zboží zašlete na adresu:

ANTALON, s. r. o.

Oblouková 102, Liberec Stráž nad Nisou, 463 03

Česká Republika

Co k vracenému zboží přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás.

1. Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář (ke stažení zde) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

9. Uveďte, pokud možno, zboží do původního stavu, nebo do stavu jemu se blížícímu (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.), snížíte tím případné ponížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Toto snížení je účtováno a na požádání jsme schopni poslat dodatečně jeho kalkulaci. Vše je posuzováno individuálně.

9.1. Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. V. odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje (náklady spojené s vrácením zboží). Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží):

a) odborné posouzení stavu zboží: 0,- Kč až 5 000,- Kč,
b) odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 300,- Kč až 2 000,- Kč,
c) odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 100,- Kč až 5 000,- Kč,
d) odborné nové zabalení zboží: 500,- Kč až 2 000,- Kč,
e) přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 300,- Kč až 2 000,- Kč.

9.2. Právo prodávajícího na náhradu škody.
Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud se snížila hodnota vráceného zboží anebo je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

9.3. Možnost zápočtu prodávajícím.
Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně a náklady jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Nároky budou jednostranně započteny pří vracení částky na účet kupujícího.

Pokud zákazník není spotřebitelem, tak mu prodávající může v případě storna objednávky vyúčtovat náklady související se stornem objednávky.

POZOR, ZÁSILKY ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEPŘEBÍRÁME!

VII. Práva z vadného plnění (rozpor s kupní smlouvou)

1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 19141925, § 2099211721612174 občanského zákoníku).

2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2. zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamace je jednostranný právní úkon adresovaný prodávajícímu a uplatněna v momentě, kdy projev vůle prodávajícímu dojde. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Zboží si můžete vyzkoušet, ale nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít euroking.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Spotřebiteli je na webu předem připraven formulář pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) nového občanského zákoníku.

Náklady na přepravu zboží nese prodávající, není-li dohodnuto jinak. Tyto náklady jsou nejnižší možné, proto se prosím informujte, zda není možné svézt zboží naší pravidelnou přepravou. Vždy jej pečlivě zabalte.

§ 2161

Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným
vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
(2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické
normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem
věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou
v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
(3) Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době
uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
(4) Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost
věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
(5) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha
věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

§ 2169

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění

§ 2165

(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

§ 2171

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

§ 1923

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

§ 1924

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Dle § 1732 odst. 2  dodání zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží se považuje za veřejný návrh na uzavření smlouvy, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit tj např.: ztrátou dostupnosti u dodavatele produktu.

VII.Svépomocný prodej § 2609

(1) Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li objednatel věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno; bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc.

(2) Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu přiměřenou její povaze, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny euroking.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

4. Délka záruky na zboží je 24 měsíců není-li uvedeno jinak. Doby životnosti spotřebního materiálu, baterií,atd. je 6 měsíců.

5. Zboží jež je v kategorii „Pro firmy“ je prodáváno dle obchodního zákoníku, jelikož většinou vyžaduje odbornou instalaci, která je naší firmou i nabízena, jejíž volba je však na zákazníkovi. Pro objednání stačí vepsat tento požadavek do poznámky v objednávce. Cena odborné instalace je 2000Kč + doprava.

6. Zboží prodávané dle právnickým nebo podnikajícím osobám, tedy pro podnikatelskou činnost má vždy záruku 12 měsíců. Záruka uvedená na dokladu a u zboží se týká prodeje dle občanského zákoníku pro občany spotřebitele. Identifikace podnikatele je posuzována dle vyplněného IČO v objednávce, či podle hlavičky objednavatele v objednávce. Pokud je na zboží uvedena rozšířená záruka(více nežli 24 měsíců), tak se týká zákazníků, jež jsou spotřebiteli a platí pouze za dodržení specifických podmínek, daných výrobcem. Na toto znění se informujte: info@antalon.cz.

7. Po výměně reklamovaného zboží za nové, bezvadné, nepoběží nová dvouletá záruka Totéž platí při opravě některého dílu výměnou. Záruční lhůta se tedy počítá od data prvního nákupu zboží, a i když spotřebitel během tohoto období využije práva na výměnu zboží za nové. Při výměně věci nová záruka není.

8. Projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Výměnu věci však nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná – například v situaci, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit třeba dotažením šroubku nebo výměnou baterie, či jednoduchým servisním zásahem technika.

9. Pokud se reklamace podá na výdejně, nebo na obchodě, bude tam opět připravena k vyzvednutí.

10. Je vhodné si naprodejně nebo výdejně zboží pečlivě překontrolovat.

11. Na dokladech je uvedena záruka pro spotřebitele. Záruka pro zákazníka, který není spotřebitel je 12 měsíců.

12. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi ANTALON a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce  (http://www.coi.cz/) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak ANTALON doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na ANTALON pro vyřešení nastalé situace.

13.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14. V případě uzavření kupní smlouvy s přepravou elektrospotřebiče přepravcem je svoz ekvivalentního použitého elektrozařízení a to i ve stejném počtu (daný výrobek nesmí být těžší, ani rozměrnější nežli kupovaný výrobek) dle §37 odst. 4, p.a z.185/2001sb. je zajišťován zdarma prodejcem v případě, že o něj projeví zákazník zájem. Tento zájem projeví zákazník při uzavírání kupní smlouvy, aby mohl býti prodávajícím zajištěn a řádně zprocesován. Tento požadavek musí být součástí kupní smlouvy, aby mohla býti v potřebném rozsahu zajištěna přeprava. Totéž platí pro odběr na výdejních místech, kde jsou na danou situaci vybaveni. Pokud tak zákazník neučiní při uzavírání kupní smlouvy má možnost využít sběrných dvorů, nebo placeného svozu. Z důvodu zajištění přepravy a manipulace musí být výrobek zbaven tekutin, zajištěn pro manipulaci, dle předpisů přepravce (viz PPL, CP, DPD) přiměřeně zabalen a odpovídat hygienickým předpisům, z výrobku nesmí samovolně odpadat věci a být uvolněny kabely či hadice. Pokud kupující, který uvedl IČO nesouhlasí s tím, že není spotřebitelem, uvede do poznámky objednávky a bude s ním jednáno jako se spotřebitelem.  

15. Pokud je uzavřena kupní smlouva mezi kupujícím, jež není spotřebitelem a je identifikoán jako firma, pak je možno za zrušení objednávky ze strany objednavatele účtovat storno poplatek ve výši až 50% z ceny výrobku. Výše je na posouzení strany prodávající a to s přihlédnutím k přiměřenému ušlému zisku, vynaloženým nákladům, či nákladům spojeným s dalším prodejem objednaného či rezervovaného zboží.

16. Ceny: Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.EuroKing.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího. Pokud společnost ANTALON vykoupila zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku kupujícího.Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci ANTALON s.r.o. nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností ANTALON a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému ANTALON, je ANTALON oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. ANTALON v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující: 

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
 • Společnost ANTALON upozorňuje, že informační systém ANTALON uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen Společnost ANTALON obchodcr@antalon.cz, t:484800850.

 ANTALON si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

 Dále si ANTALON vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy: 

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • ANTALON zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je ANTALON s.r.o. oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení. 

17. Obchodní podmínky označují vystavení zboží za výzvu k podávání nabídek a objednávku zboží za návrh na uzavření kupní smlouvy.

18. Legenda dostupností:

skladem – zboží je skladem a  následující pracovní den bude zasláno vybraným přepravcem

skladem v eshopu – produkt je na některém z našich skladů a jeho stažení na distribuční sklad si vyžádá 1-4 dny. Nejdéle pátý pracovní den Vám bude doručeno zvoleným přepravcem.

do druhého dne – zboží je na prodejním skladě a je nutné jeho jeho stažení na distribuční sklad. Nejdéle pátý pracovní den bychom měli výrobek expedovat vybraným přepravcem.

do 3 dnů – zboží je na externím skladě a jeho dostupnost je tři dny. Následně je produkt předán vybranému přepravci  a ten jej během 2 dní doručí.

2-4 dny – zboží je skladem u dodavatele, od kterého jsou zajištěny pravidelné svozy jednou za týden. Druhý až pátý pracovní den probíhá pak expedice.

dodání 3-5 dní – zboží je na skladě u našeho dodavatele, kde probíhá zaslání 1-2 za týden na náš distribuční sklad. K expedici tak dochází nejdéle 5-tý pracovní den. Produkt předán vybranému přepravci  a ten jej během 2 dní doručí.

dodání 5-9 dní – zboží je skladem u výrobce a po objednání je zasíláno na náš distribuční hlavní sklad jednou týdně. O expedici jste informováni pomocí emailu. Produkt předán vybranému přepravci  a ten jej během 2 dní doručí.

19. Měnit či doplnit údaje na objednávce, či faktuře po 14-ti dnech od koupě není možné. Dohledání a zaslání dokladu faktury (objednávky) (elektronicky na e-mail z objednávky) po době delší nežli 30dní od koupě je zpoplatněno administrativním úkonem a  to v sazbě 490kč vč DPH. 

20. Tímto si dovolujeme požádat, aby zákazník, pokud to je možné, zaslal obaly od výrobku na adresu: ANTALON s.r.o., Oblouková 102, Stráž nad Nisou, 460 03. Na této adrese probíhá skartace a  renovace obalových materiálů. Kupující je dále oprávněm odevzdat veškerý obalový materiál  na všech pobočkách uvedených na našich stránkách.

21. Zpětný odběr elektrozařízení: Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Kupující je dále oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

22. Akce a výprodeje: Ve specifickém období akcí a při výprodeji je speciální cena ovlivněna počtem kusů pro akci či výprodej. Aktualizace dat nemusí být provedena okamžitě po zakoupení jiným zákazníkem. Objednavatel bere na vědomí, že objednávky pro výprodej či akce např. „Black Friday“, „Týden Slev“, „Vánoce“. vstupují v platnost až potvrzením ze strany provozovatele. Pokud je objednavatelem poskytnuta platba a objednavatel nemůže poptávku z důvodu nedostupnosti akčního zboží za akční cenu vykrýt bude provozovatelem eshopu bez zbytečného odkladu vrácena objednavateli.

23. Platby realizované společností ANTALON s.r.o. na účet zákazníka a to v případě reklamace, odstoupení či jiném, jsou prováděny na platební kartu nebo převodem na účet. Zákazník musí před provedením platby potvrdit správnost účtu. Pokud je požadována platba jiným způsobem je tato zpoplatněna a to za administrativní úkony s tímto spojené a to částkou 400 kč. Tato částka je odečtena ze zasílané částky a odečtena na dobropisu či faktuře.

24. Pokud máte požadavek na úpravu objednávky, prosím, kontaktujte naší zákaznickou linku, která stávající objednávku stornuje a vytvořte si prosím objednávku se správnými údaji novou. Díky velké vytíženosti naší zákaznické linky a dalšímu zatížení systému nelze objednávky ručně modifikovat z naší strany, děkujeme za pochopení!

25.Pojištění zásilky. Platí po celé České republice. Okamžitě po převzetí pečlivě zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, obratem kontaktujte dopravce, který Vám zásilku dovezl a nejpozději do 3 dnů nahlašte na naší zákaznické lince 484 800 850 a domluvte se na výměně zboží. Při převzetí nového zboží odevzdáte dopravci to poškozené, nebo bude zásilka ZDARMA od Vás svezena přepravcem a zaslána zásilka nová, či Vám po kontrole zboží, přebalíme a znovu zašleme výrobek na Vaši adresu. Vše po individuální dohodě s Vámi! Abychom mohli vše vyřídit je třeba postupovat bez zbytečného odkladu a vše nahlásit do 3 dnů včetně požadovaných fotografií.

 

 

Reklamační řád

Jak postupovat při přebírání zboží od přepravy či na pobočkách?

Je námi dodaná zásilka nekompletní nebo nesouhlasí s objednávkou?

Neprodleně po doručení zásilky nás kontaktujte na některé z uvedených spojení:

Email: reklamace@euroking.cz

Uveďte číslo Vaší objednávky (je uvedeno též na faktuře), Vaše jméno a co přesně není se zásilkou v pořádku, nelépe připojte též fotodokumentaci.

Poškození zjištěné při převzetí:

Při přijímání zboží od dopravce jste společně s předávajícím pracovníkem povinni překontrolovat  zásilku, zda nejeví jakékoliv známky poškození a zda páska s logem prodejce není porušená. V případě, že je zásilka poškozená nebo viditelně rozbalená, zásilku odmítněte nebo přijměte s výhradou a s dopravcem sepište zápis o škodě. Udělejte fografii obalu(krabice), foto všech štítků, výplně krabice, pokud je poškozen obal, foto jeho poškození a sepište zápis o škodě s přepravcem. Fotografie a informace o poškození zalete na na adresu reklamace@euroking.cz.Dodání Českou poštou

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, uplatněte reklamaci nejdéle následující pracovní den na nejbližší pobočce České pošty. K podání reklamace budete potřebovat zásilku, včetně obalového materiálu a štítku, fakturu k dodanému zboží a občanský průkaz. Zaměstnanec pošty s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Zároveň se neprodleně spojte s naším reklamačním oddělením (kontakty uvedeny výše) a poškození oznamte i tam.

Dodání DPD
Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, nahlaste reklamaci ihned po doručení, nejdéle však následující pracovní den po převzetí našemu reklamačnímu oddělení (kontakty uvedeny výše). K uplatnění reklamace je potřeba uvést číslo objednávky a způsob poškození. Pracovník našeho reklamačního oddělení Vás požádá o fotografie poškozené zásilky včetně štítku dopravce a možných polepů jako je křehké nebo neklopit. Kompletní reklamaci řeší naše reklamační oddělení a Vy jste o ní průběžně informováni.

Dodání PPL

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, neprodleně, nejdéle však následující pracovní den, nás kontaktujte (spojení uvedeno výše). Při podání reklamace je třeba uvést číslo objednávky a poškození zásilky. Zástupce PPL k Vám přijede sepsat škodní zápis a poškozenou zásilku si odveze.

Zboží, které si vyzvedáváte na některé z našich výdejen, je vhodné překontrolovat ještě na výdejně nebo prodejně. K tomu jsou všechny výdejny vybaveny. Pokud tak neučiníte, vystavujete se možnosti zamítnutí reklamace z důvodu nekompletnosti či poškození výrobku.

Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ANTALON způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ANTALON umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ANATLON škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu společnost ANTALON poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@euroking.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na společnost ANTALON s.r.o.. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti ANTALON možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@euroking.cz, sepište s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na společnost ANTALON s.r.o.. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti ANTALON možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a reklamace poškození výrobku může být zamítnuta.

U všech zařízení pracujících s vodou jako jsou žehličky, pračky, kávovary atd. používejte přiměřenou dekalcifikaci danou výrobcem (pokud jsou usazeniny viditelné na zásobníku vody nebo v tryskách, či místech, která přichází do styku s vodou, proveďte dekalcifikaci bez prodlení). V kávovarech myjte spařovací jednotku každých 10-14 dní pod teplou vodou. Minimálně jednou za 1/2 roku provádějte profylaxi (čištění) všech zařízení, kde proudí vzduch (notebooky, počítače, vysavače, atd.).  V případě nedodržení výše uvedených podmínek se vystavujete možnosti zamítnutí záručního servisu.

Jak postupovat v případě reklamace výrobku?

1. Zákazník vyplní na stránkách www.EuroKing.cz reklamační formulář v záložce reklamace. Vadné zboží k reklamaci spolu s písemným oznámením nebo tímto vytištěným formulářem se zjištěnými závadami vypsanými v popisu závady uplatňuje kupující na adrese:

ANTALON, s. r. o.

reklamační oddělení

Oblouková 102, Liberec Stráž nad Nisou, 463 03
Česká Republika

resp. na e-mailové adrese: reklamace@euroking.cz. Oznámení o závadách má obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, jeli možno podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Mnohdy je možné využít svozu firmy dodavatele na reklamaci. Informujte se na tuto možnost, při nahlášení reklamace. Při vyplňování reklamčního formuláře máte jako náš zákazník možnost zvolit "požadovaný způsob řešení reklamace" toto je možné vepsat do pole: Poznámka (Pož.zp. řeš. rek.) . V případě, že požadované pole nebude vyplněno, pak se má za to, že zákazník požaduje opravit jeho produkt. Reklamované zboží není možné předávat na výdejnách. Je třeba jej zaslat na výše uvedenou adresu.

2. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

3. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu nebo záruční list, či jinak důvěryhodně doložit nákup, tak aby bylo možno ověřit původ výrobku.

4. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu, pokud je možno a v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

5. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná  reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené  kupní ceny. Pro výrobky které tomu svou povahou odpovídají, se vztahuje doba životnosti produktu, která je 6 měsíců. Týká  se např. baterií.

Při objednávce výjezdu servisního technika, popřípadě svozu reklamovaného zboží je možné po dohodě se spotřebitelem dle § 19 ods. 3 prodloužit lhůtu na vyřízení reklamace na 60 dní.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností  a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

7. V případě nekominukace zakazníka, odmítnutí převzetí zasilky na dobírku či odmítnutí převzetí reklamace či vrácení zboží může firma ANTALON, s. r. o. fakturovat naklady na uskladnění výrobku a to ve výši 20Kč/den/ zboží do objemu do 0,2m3 , za zboží větší 50kč/ den. Viz. Též  VII. Svépomocný prodej § 2609 

8. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Může ovšem dojít k vyjímečnému případu, kdy je nutné výrobek zaslat do centrálního servisu výrobce a záruční oprava se tímto může prodloužit po dohodě s kupujícím a to až na 60 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

9. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží. Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

11. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). V případě reklamace podané zákazníkem, jež není spotřebitelem, se snažíme reklamace taktéž vyřídit do 30-ti dnů.

12. Po vyřízení reklamace je výrobek pro spotřebitele vždy bezplatně připraven na zvolené pobočce. Pokud si zákazník přeje zaslat zboží na adresu, pak je mu účtováno poštovné a balné dle platného ceníku.

Snažíme se zajistit co nejpřesnější popis a popis technických parametrů produktů. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany. Dle § 2106 z. 89/2012 má zákazník právo uvést požadovaný způsob řešení reklamace a to a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny d) odstoupit od smlouvy.

13.  Výluky - Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 7. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 10. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 11. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 12. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
 13. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a ANTALON výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží. Neručíme za data na veškerých zařízeních svěřených do servisu. Pečlivě si je před předáním do servisu zálohujte, nebo požádejte o jejich zálohu.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

14.Testování závady- Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady ANTALON doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu. Kupující tímto bere na vědomí, že ANTALON neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. ANTALON nenese odpovědnost za provedení opravy.Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží ANTALON. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty. Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je ANTALON oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

15. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

16. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

17. Neoprávněná reklamace: Je-li si kupující vědom (nebo měl a mohl si být vědom), že za vadu prodávající neodpovídá (např. z důvodu, že ji sám kupující způsobil), a přesto práva z odpovědnosti za vady uplatňuje, nemohou jít náklady spojené s vyřízením reklamace k tíží prodávajícího. V takovém případě se ani nemůže jednat o omezení práva spotřebitele ve smyslu § 56 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku, neboť spotřebitel žádné právo nemá a navíc si je toho vědom (nebo měl a mohl být vědom). V určitých případech lze uvažovat i o šikaně prodávajícího a o užití § 424 občanského zákoníku.

18.  Odborné instalace: Elektrické sporáky a plynové spotřebiče musí zapojit autorizovaný technik

Musíme upozornit, že zejména plynové a vybrané elektrické spotřebiče (sporáky) mohou instalovat pouze osoby s platným osvědčením vydaným Technickou inspekcí ČR. Proč tomu tak je? Předpokladem správné funkce plynového nebo elektrického sporáku je odborná montáž. Vzhledem k charakteru plynu a platným předpisům jsou montáže takových spotřebičů a jejich napojení na instalace plynu prací, kterou je oprávněn provést jen kvalifikovaný odborník – plynoinstalatér. Podobně tomu je u elektrických sporáků, kde je nutná účast autorizovaného technika.

Zapojení plynového spotřebiče musí vždy provést autorizovaný technik, ten je však na zavolání k dispozici prakticky v každém městě.

Taková pověřená osoba musí mít osvědčení pro elektrické spotřebiče dle zákona č. 250/2021 Sb. (dříve dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.), u plynových spotřebičů dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. V případě neodborné instalace může dojít k poškození spotřebiče, ztrátě záruky a také ke zranění. V žádném případě tak není přípustné, aby například montáž plynového spotřebiče prováděla nekvalifikovaná osoba svépomocí – kromě toho, že je to kvalifikováno jako neoprávněný zásah do plynového zařízení, ohrožuje takováto činnost bezpečnost a zdraví lidí a v případě požáru nebo výbuchu také zdraví a majetek dalších osob.

Pro které spotřebiče je nutná montáž od specialisty?

 • jakýkoli plynový spotřebič
 • všechny druhy sporáků (plynový i elektrický)

Už tedy víme, že plynový sporák vždy musí zapojit odborník – plynař či jiná oprávněná osoba, která vám následně vydá certifikát o odborném připojení. Při kombinaci plynové varné desky a elektrické trouby musí plyn opět připojit odborník, troubu ale stačí zapojit do zásuvky (pakliže je opatřena přívodním kabelem na 220V). Pokud přívodním kabelem na 220V není opatřena, pak zapojení sporáků řeší také odborník, ale tentokrát elektrikář. Nechte si vždy vystavit potvrzení, že zařízení bylo „odborně instalováno“. Když nebudete mít potvrzení o zapojení spotřebiče odborníkem, můžete přijít o záruku a ztratíte možnost spotřebič později reklamovat. Při nehodách také pojišťovny vyžadují potvrzení o zapojení, pokud mají uhradit škody způsobené spotřebičem.

Autorizovaný technik vám nejenom zapojí plyn, ale i zkontroluje správnou těsnost hadic a vše zdokumentuje do protokolu o zapojení spotřebiče.

Komplexní instalace spotřebičů u vás doma do druhého dne. Protože uživatelský zážitek z nákupu nabízíme kompletní, a to jak specializovanou dopravu, tak je možno dohodnout odbornou instalaci. Stačí napsat na info@euroking.cz a danou službu objednat. Do e-mailu napište číslo objednávky a název spotřebiče o jehož instalaci se jedná a kontantní údaje. O montáž elektrických spotřebičů opatřených přívodním kabelem na 220V. se postarají speciálně vyškolení kurýři při doručení. V případě vestavných trub a vestavných varných desek (obecně u spotřebičů opatřené napájením na tři fáze) provádí instalaci náš externí partner (v rámci služby Montáž vestavného spotřebiče). Externí partner se s vámi automaticky spojí do 1-2 pracovních dní po objednání služby na našem e-mailu a domluví se na termínu realizace. Při reklamaci spotřebičů, kde je požadována odborná instalace, prosím doložte doklad o odborné montáži. 

19. Není-li kupující spotřebitelem, pak se může proces reklamace řešit individuálně.

Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností ANTALON, s. r. o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Možnosti platby

Ceny jsou včetně DPH a recyklačních poplatků.

1. Platba hotově

Je možná pouze při osobním převzetí zboží. Zboží je možné si převzít:

LIBEREC - 1. máje 14, 46007

HRADEC KRÁLOVÉ - S.K. Neumanna 1257

Při osobním odběru NELZE PLATIT KARTOU!

2. Platba dobírkou

Platba hotově při převzetí zboží mimo provozovnu (Česká pošta, DPD, PPL)

3. Platba bankou předem

Platba předem bankovním převodem - bude Vám zaslán e-mail s číslem účtu, variabilním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet. Číslo účtu: 2600561724 / 2010

4. Platba na fakturu

Při dlouhodobější spolupráci je možno se individuálně domluvit na platbu na fakturu.

5. Osobní odběr-platba kartou

Při osobním odběru objednávek přes e-shop není možné platit kartou. Pouze přes platební bránu na eshopu www.EuroKing.cz

6. Doprava zboží

Zboží běžně doručujeme vlastní dopravou nebo pomocí přepravních společností ČP, DPD a PPL.

7. Dodání po částech

Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání zakoupeného zboží probíhalo v několika zásilkách/etapách, bude o tom kupující informován a cena za přepravní náklady mu bude účtována pouze jednou. V případě platby dobírkou bude cena za přepravní náklady uhrazena při převzetí zboží v první zásilce.

Zboží je samozřejmě možno si osobně vyzvednout po emailovém potvrzení v: Liberci, 1. Máje 14 

8. Doprava Zásilkovnou

Přeprava službou externí společnosti „Zásilkovna“

Dopravní služba „Zásilkovnou“ má svá specifika a kupující souhlasem s obchodními podmínkami dává souhlas k jejich implementaci na jím provedenou objednávku.

Zásilka musí být maximálně níže uvedených parametrů a i pokud je splňuje může přepravce a potažmo prodávající rozhodnout o vyjmutí zásilky z dopravy „zásilkovnou“  a jejím nahrazením jiným způsobem dopravy a to i bez informování kupujícího.

Maximální parametry zásilky musí splňovat následující podmínky:

i. Maximální hodnota Standardní Zásilky – 20 000 Kč / 700 EUR (případně ekvivalentní hodnota uváděná v cizích měnách);

ii. Maximální hmotnost Standardní Zásilky – 15 kg;

iii. Minimální rozměry Standardní Zásilky – 10 × 7 × 1 cm;

iv. Maximální rozměry Standardní Zásilky – součet 3 stran je max. 150 cm (např. 60×50×40 cm), délka nejdelší strany max. 120 cm.

 

Ceny za dopravu ZDE

Dodávky do zahraničí

 Expedujeme pouze v rámci České republiky. Pokud chcete dodat zboží na Slovensko, je třeba jej objednat přes náš web: www.mader.sk.

 Nestandardní služby

Svoz zásilek jež, nejsou z jakéhokoliv důvodu doručeny na dodací adresu, jež je uvedena v obchodních podmínkách (ve většině případů ANTALON s.r.o. Oblouková 102, Liberec Stráž nad Nisou, 463 03 Česká Republika) např. "reklamace" či "odstoupení" může pracovník společnosti danou zásilku vyzvednout. Tato služba je jako nestandardní, zpoplatněna po Liberci cenou 999,-Kč jež je zákazník povinen zaplatit za tuto službu před vyzvednoutím zásilky na účet 2600561724/2010. Potvrzení o platbě zašle na email: info@antalon.cz. Cena, datum a místo vyzvednoutí bude odsouhlaseno po emailu: info@antalon.cz. Poté bude vystaven daňový doklad na zákazníka. Mimo Liberec je připočtena částka ve výši 10kč/km od adresy provozovny.  (Týká se i vyzvednutí z poboček přepravních společností.)

Zasílaní Newsletterů probíhá s nabídkami z eshopů euroking - obchodní dům, mader - IT servis a prodej.